Loading
2018. 11. 5. 14:35 - citybell.com

하노이 베트남음식점 꽌안응온 호안끼엠점 (Quan an ngon) 오픈시간

 

꽈안응온  오픈시간

베트남음식점 체인점인 꽈안응온(Quan an ngon)은 점심시간이나 저녁시간은 관광객들이 많아서 줄을 서서 기다려야 할 정도이다. 두번 찾아가본 호안끼엠에 있는 꽈안응온은 정말 많은 사람들이 찾아 왔다.그래서 모벤픽호텔에서 묵을때 아침에 찾아가 보았다. 아침 시간에도 식당을 오픈하고 손님을 받는데, 이때가 보니 사람도 많지 않고 호젓하게 음식을 먹을 수가있었다.


꽈안응온의 오픈시간은 오전 6:45 - 오후 10:00 으로 되어 있어 오히려 ,막 오픈하는 아침시간에 간다면 더 나을지도 모른다.
사진처럼 오전 09경에도 손님이  있지만  아침시간이라  한산하다.


꽈안응온은 오픈시간이  아침 일찍이니 호첼 조식을 이곳에서 와 먹어도 될듯

 


꽈안응온 하노이 호안끼엠점 영문주소:

Quan An Ngon restaurant  in Hanoi:     18 Phan Boi Chau, Hoan Kiem District, Hanoi꽈안응온 하노이 호안끼엠점 베트남어 주소:

18 Phố Phan Bội Châu  P. Cửa Nam

Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội

Vietnam 

 

 

  • Total
  • Today
  • Yesterday
  • Total
  • Today
  • Yesterday